Jalostusohjeistus

Nämä jalostustoimikunnan suositukset ja pentuvälitykseen pääsyn rajoitukset perustuvat rodun JTO:hon ja Kennelliiton jalostusstrategiaan sekä rekisteröintiohjeisiin.   Jalostusohjeistus käsitellään jalostustoimikunnassa ja esitellään hallitukselle. Hallituksen esityksestä jalostusohjeistus on hyväksytty Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry:n vuosikokouksessa 17.03.2018.

Huomioi näiden lisäksi Kennelliiton voimassa olevat rekisteröinnin ehdot.

Ikäsuositukset

Nartut: Tulee olla vähintään 15 kk ikäinen ennen ensimmäistä astutusta.
Nartun ensimmäinen astutus suositellaan tehtäväksi ennen 5 vuoden ikää.
Yli 8-vuotiaan nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkäritodistuksen (Lisätietoja voimassaolevasta Koirarekisteriohjeesta).
Urokset: Tulee olla vähintään 12 kk ikäinen käytettäessä sitä ensimmäisen kerran jalostukseen.

Geenipohjan säilyttäminen

Geneettisen monipuolisuuden ylläpitämiseksi tulisi suosia vaihtelevia yhdistelmiä ja laajasti eri urosten ja narttujen käyttöä jalostukseen. Sukusiitosasteet tulisi säilyttää alhaisina. Vahvasti sisäsiittoisia yhdistelmiä ei pidetä suotavana. Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulisi olla alle 6,25 % laskettuna viiden sukupolven mukaan.

Terveys

Sairasta tai viallista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen eikä sairaan tai viallisen pennun tuottamaa yhdistelmää uusittavaksi.  Jos pentueessa esiintyy mm. seuraavia perinnöllisiä vikoja kuten patellaluksaatio (polvilumpion sijoiltaanmeno), silmäsairauksia (esim. PRA, HC, RD), koukkuhäntäisyyttä, ylä- tai alapurentaa, hammaspuutoksia, kivespuutoksia tai luonnevikoja, tulisi niistä ilmoittaa jalostustoimikunnalle.

Ulkomaisen koiran osalta suositellaan samoja ehtoja jos ko. maassa on käytössä vastaavat terveystutkimusmahdollisuudet (silmät ECVO tai sen tasoinen testi ja polvet Putnamin asteikko tai siihen verrattava luokitus).

Silmät

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla astutushetkellä virallisesti silmätarkastettuja ja merkittävien, perinnöllisten silmäsairauksien osalta terveiksi todettuja. Tarkastetun koiran silmätutkimustulos ei saa olla astutushetkellä kahta vuotta vanhempi.

Epäilyttävä- tai avoin-lausunnon saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin se eläinlääkärin määrittelemän seuranta-ajan jälkeen tutkitaan uudelleen ja todetaan sairauden osalta terveeksi.

Pap_PRA1 tai cord1 geenitesti tuloksella N/N tai kantaja, kantaja pitäisi aina astuttaa N/N  (normaali) koiralla. Lisäksi on huomioitavaa jos koiralla on kliinisesti todettu PRA, ovat sen jälkeläiset kantajia.

Kennelliiton ohjeistuksen mukaan jalostukseen ei tule käyttää koiraa jolla on todettu esim.: PRA, totaaliRD, linssiluksaatio, perinnöllinen kaihi.

Polvet

Jalostukseen käytettävän koiran polvien tulisi olla terveet eli 0+0 Putnamin asteikolla. Hyväksyttäviä polvitutkimustuloksia ovat 0/0, 0/1 ja 1/0 kuitenkin siten, että yhdistelmän polvitutkimustulos yhteenlaskettuna on korkeintaan 1. Jos koiran jommankumman polven tutkimustulos on 2 tai huonompi, ei suositella jalostukseen käyttöä lainkaan. Polvitulos määräytyy aina heikomman polven mukaisesti. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä.  Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Ulkomuotovaatimukset

Mikäli uros tai narttu on saanut virallisessa näyttelyssä laatuarvostelussa tuloksen ”hylätty”, tulee sen osallistua jalostustarkastukseen ennen kuin sitä voidaan suositella uudelleen jalostukseen.

Nartut: Tulee olla vähintään kaksi kertaa laatuarvostelun erittäin hyvä palkinto kahdelta eri tuomarilta virallisesta näyttelystä. Vaihtoehtoisesti sen tulee olla saanut jalostustarkastuksessa maininta, suositellaan tai suositellaan ehdoin jalostukseen.

Urokset: Tulee saada vähintään kolme kertaa laatuarvostelun erittäin hyvä kolmelta eri tuomarilta virallisesta näyttelystä. Vaihtoehtoisesti sen tulee saada yksi laatuarvostelu erittäin hyvä näyttelystä ja jalostustarkastuksessa maininta suositellaan tai suositellaan ehdoin jalostukseen.

Luonnevaatimukset

Jalostukseen tulee käyttää hyvän (tasapainoinen, itsevarma ja eloisa) luonteen omaavaa koiraa. Arkoja ja aggressiivisia koiria ei tulisi käyttää jalostukseen.

Jalostuskäyttö

Suositellaan, ettei yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ylitä 3 – 5 % rodun populaatiossa yhden sukupolven (4 vuotta) jaksolla syntyneistä pennuista.

Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on oltava pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran  ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje 2017-2018)

Kasvattajan / nartun omistajan vastuu

Kasvattajan tulee valita nartulleen vain tavoiteohjelman vaatimukset täyttäviä uroksia. Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen hyvän lisääntymiskyvyn omaavia koiria. Mikäli nartulle on tehty keisarinleikkaus emän polttoheikkouden vuoksi (kaksi kertaa), ei ole suositeltavaa, että narttua enää käytettäisiin jalostukseen.
Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaan pennuista.

Uroksen omistajan vastuu

Uroksen omistajan tulee luovuttaa uroksensa astutukseen vain nartulle, joka täyttää tavoiteohjelman vaatimukset.