Rotumuunnosten risteyttämistä koskevat erityisehdot

Määräaikainen poikkeuslupa

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys on anonut Kennelliitolta rodun muunnosten välisten risteytysten sallimista ilman poikkeuslupamenettelyä viiden vuoden määräajaksi. Rotujärjestö sitoutuu tilastoimaan muunnosten väliset risteytyspentueet. Ohjelmaa anotaan viideksi vuodeksi, koska rotujärjestö haluaa seurata tarkemmin risteytyksistä syntyneiden koirien korvien asentoa. Rodussa tavataan koiria, joiden korvat eivät ole selkeästi kummankaan muunnoksen mukaiset.


Kennelliiton JTT:n päätös 16.5.2017 (5/2017):
Toimikunta hyväksyy papillonille ja phalenelle seuraavat rotumuunnosten risteyttämistä koskevat rotukohtaiset erityisehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022:
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.

Huom! Astutuksen tapahduttava aikaisintaan 1.1.2018.

Aiemmin haettu roturisteytyslupa ehdoin

FCI on vuonna 2011 hyväksynyt uuden ohjeistuksen rotumuunnosten välisestä risteyttämisestä ja kannustaa tähän. FCI tiedotti asiasta kiertokirjeessä 4/2012. Suomen Kennelliitto kertoi asiasta Koiramme lehdessä 3/2012.  Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta päätti 9.2.2012 pyytää rotujärjestöiltä esitykset asian suhteen. Esitys tuli toimittaa Kennelliittoon 17.8. mennessä ja jalostustieteellinen toimikunta kokoontui 28.8. päättämään asiasta. 

Suomen Papillon- ja Phalèneyhditys ry:n hallitus päätti tehdä asian suhteen nettiin tiedustelulomakkeen ja pyysi myös yhdistyksen jalostustoimikunnan kantaa, ennen esityksen tekoa. Nettikyselyyn tuli 28 vastausta, joista 22 oli kasvattajien vastauksia. Näiden pohjalta hallitus toimitti Kennelliittoon oman esityksensä, joka tuli hyväksytyksi jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 28.8.2012.

Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksen 28.8.2012 (6/2012) päätös
 

Papillon ja phalene: Muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.2. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013. Päätöksestä voi valittaa Suomen Kennelliiton hallitukselle. Valitusaika on hallituksen kokouksen 9/2010 päätöksen perusteella kolme kuukautta päätöksen tekemisestä.

Rotuyhdistyksen asettamat ohjeet risteytytyksen hyväksyntään

Roturisteyksien salliminen papilloneiden ja phalèneiden kesken ehdoin. Suomen Papillon-  ja Phalèneyhdistys ry myöntää luvan roturisteytyksen tekoon kulloinkin voimassaolevien rotujen jalostusohjesääntöjen ehtojen täyttyessä. 
Hakija toimittaa lausuntopyynnön roturisteytyksestä rotujärjestön jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin (useampaa kuukautta aiemmin) ennen suunniteltua astutusajankohtaa. Jalostustoimikunta tekee lausunnon edellä mainittuihin jalostusohjesääntöihin perustuen. Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tulee olla esitetty selvät perusteet, jotta yhdistyksen jalostustoimikunta voi tehdä perustellun päätöksen risteytyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sen jälkeen hakemus toimitetaan Kennelliitton yhdistyksen lausunnon kera,  lopullisesti päätettäväksi.

Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään samaan rotuun emänsä kanssa. Rotu voidaan muuttaa samalla menettelyllä kuin tähänkin saakka.

 

Koirarekisteriohje

Koirarekisteriohjeen kohta 5, rekisteröinti poikkeusluvalla.

Kasvattaja tekee Kennelliitolle kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen hyvissä ajoin ennen astutusta. Allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmoittaa, mitä yhdistelmää anomus koskee ja siihen tulee liittää perustelut sekä allekirjoitettu rotujärjestön lausunto. Rotujärjestön lausunnon tulee perustua siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu voi olla korotettu (ks. maksut).

Poikkeuslupaa voi anoa vain etukäteen ja luvan tulee olla myönnetty ennen astutusta (ks. kohdat 6.2 ja 10.2). Hallitus ei poikkea tästä koirarekisteriohjeen ehdosta.

5.2 Rotumuunnosten risteyttäminen ja muu rotukohtaisista erityisehdoista poikkeaminen

Jalostustieteellinen toimikunta myöntää poikkeusluvat rotumuunnosten risteyttämiselle ja muista rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiselle.

Jokainen muunnosten välisestä risteytyksestä syntynyt pentu rekisteröidään ilmiasunsa mukaan, ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa toisin määrätä. Rotujen välinen risteyttäminen on selvitetty kohdassa 10.1.1.4.

 

Siirto rodusta/rotumuunnoksesta toiseen
 

Rotumuunnoksesta toiseen siirto voidaan tehdä näyttelyssä virallisessa luokassa. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, kun koira on täyttänyt 9 kuukautta. Siirto voidaan tehdä vain kerran, joten turhaa hätiköimistä tulisi välttää. Kennelliitto voi kuitenkin omistajan kirjallisen anomuksen perusteella oikaista tehdyn rotumuunnoksesta toiseen siirron ko. rodun rotujärjestön antaman lausunnon perusteella. Rekisteritodistuksen voi halutessaan toimittaa Kennelliittoon muutosta varten.

Tarkastuksen suorittaa rodulle pätevöity ulkomuototuomari ennen kyseisten rotujen arvostelun aloittamista. Mikäli ulkomuototuomari arvioinnin tuloksena toteaa koiran kuuluvan toiseen rotuun, on täytettävä virallinen ”Siirto rodusta toiseen” -lomake. Yksi lomakkeen jäljennös annetaan näytteilleasettajalle ja muut liitetään näyttelyarvostelulomakkeeseen. Koira on arvosteltava heti samassa näyttelyssä siinä rodussa, johon se siirrettiin, eikä se myöhemminkään saa jatkaa kilpailemista aiemmassa rodussaan. Rodusta toiseen tapahtuneen siirron jälkeen kaikki koiran aikaisemmat näyttelytulokset mitätöidään. Kennelliitto tekee muutokset koirarekisteriin ja lähettää uuden rekisteritodistuksen suomalaiselle näytteilleasettajalle. Uudesta rekisteritodistuksesta peritään vain toimituskulut. Ulkomaisen näytteilleasettajan kotimaan kennelliitolle lähetetään tiedot koiran siirrosta rodusta toiseen.

Kennelliiton toimisto voi myös tehdä siirron kahden ko. rodulle pätevöidyn kotimaisen ulkomuototuomarin ”Siirto rodusta toiseen” -lomakkeella antaman lausunnon perusteella.