Suomen Papillon- ja Phaléneyhdistys ry

Sääntömääräisen vuosikokouksen 2017 pöytäkirja

 
Aika: 11.3.2017 klo 11.00 – 14.30
Paikka: Tampereentie 484, Lempäälä
Läsnä: Liite 1
 
Hallituksen puheenjohtaja Tuija Ahtikari toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 11.05
 
1.§ Valtakirjojen tarkastus
Tarkastettiin läsnäolijoiden ja valtakirjojen äänioikeudet.
 
2.§ Vuosikokouksen puheenjohtajan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Ahtikari.
 
3.§ Vuosikokouksen sihteerin valinta
Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Sari Kähkönen.
 
4. § Vuosikokouksen pöytäkirjatarkistajien valinta (kaksi)
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Raija Sukuvaara ja Pertti Sukuvaara.
 
5. § Vuosikokouksen ääntenlaskijoiden valinta (kolme)
Ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Rutanen, Heidi Nikula ja Kaisa Kujanpää.
 
6. § Äänestysluetteloiden vahvistaminen (liite 2)
Todettiin paikalla olevan 29 varsinaista jäsentä. Säännöt täyttäviä (enimmäismäärä) valtakirjoja oli jäsenillä yht. 31 kpl käytettävissään. Yhteensä käytettävissä oli näin ollen 60 ääntä.
 
7. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (liite 3)
Todettiin vuosikokous laillisesti kokoon kutsutuksi 4/2016 jäsenlehdessä ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lisäksi nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.
 
8. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen (liite 4)
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.
 
9. § Vuoden 2016 toimintakertomukset (liite 5-6)
Hallituksen toimintakertomus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:
kohtaan 3. Hallitus: Lisättiin syyt Nina Rajalan sekä Hanna-Kaisa Matikaisen eroon hallituksesta; henkilökohtaiset syyt
 
kohtaan 12. Muu toiminta: Osallistujat Koiranjalostuksen tulevaisuus seminaariin sekä osallistujat Jalostusneuvojien peruskurssille osallistumiseen
 
Jalostustoimikunnan toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä:
Pätevöitymiset kohtaan: SKL:n käyttäytymisen jalostustarkastaja oikeuden on saanut Miia Luukkainen. SKL:n käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavan toimitsijan oikeuden on saanut Tanja Paasio.
 
10. § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 7-8)
Marjut Kovalainen ja Sari Kähkönen esittelivät vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.
 
11. § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Kokous salli tileistä ja toiminnasta vastuullisten olla paikalla pykälän käsittelyn ajan. Keskusteltiin painokkaasti tili- ja toimintavastuullisten velvollisuuksista ja vastuun kantamisesta myös eroamisen jälkeen sekä vastuusta yhdistyksen omaisuudesta, kunnes se on asianmukaisesti palautettu yhdistykselle.
 
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle muilta osin paitsi Nina Rajalalle vain ehdollisena siihen saakka, kunnes uusi hallitus on tarkastanut yhdistyksen omaisuuksien palauttamisen ja on käsitellyt asian kokouksessaan todeten, ettei ole tarvetta viedä asiaa oikeuden selvitettäväksi.
 
12. § Toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle (liite 9)
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin muuttamalla kohta 15. Rotuesittelyjen järjestäminen.
 
13. § Talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle (liite 10)
Hallituksen esittämä talousarvio hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2017.
 
14.§ Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2018
Hallituksen esityksen mukaisesti maksut päätetiin pitää ennallaan:
Liittymismaksu 12€
Varsinainen jäsenmaksu 30€
Nuorisojäsenmaksu 15€
Perheenjäsenmaksu 12€
Kannatusjäsenmaksu 100€
Lehden toimitus ulkomaille +10€
Kasvattajan liittämien jäsenten maksut myös ennallaan yht. 21€.
 
15. § Palkkio- ja matkakulukorvaukset
Hallituksen esitykse9n mukaisesti maksut päätettiin pitää ennallaan:
km-korvaus 0,22€/km
puhelinkorvaus 0,036€/min.
Korvauksien esitystavat päätettiin myös pitää entisellään.
 
16. § Hallituksen puheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuija Ahtikari.
 
17. § Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet (2v) Sari Kähkönen ja Tuija Ahtikari. Sen lisäksi hallitusta täydennetään kolmannella jäsenellä eroamisten vuoksi.
 
Ehdotuksia ja kannatusta varsinaisiksi jäseniksi saivat Sari Kähkönen (54 ääntä), Tuija Hietala (54 ääntä) ja Susanna Saloranta (52 ääntä), Kaija Kelorita (12 ääntä).
 
Varsinaisiksi jäseniksi (2v) valittiin lippuäänestyksellä Sari Kähkönen, Tuija Hietala ja Susanna Saloranta.
 
Varajäseniksi (2 kpl) ehdotuksia saivat Jenna Kaukola (27ääntä), Heidi Nikula (25 ääntä), Saana Nuotila (21 ääntä), Heli Helenius (15 ääntä), Jaana Salonen (13 ääntä), ja Miia Luukkainen (13 ääntä).
 
Varajäseniksi (1 v) valittiin lippuäänestyksellä Jenna Kaukola ja Heidi Nikula.
 
18. § Tilintarkastajan valinta
Nykyisen yhdistyslain mukaisesti valitaan toiminnantarkastaja. Yksimielisesti valittiin (yksi) toiminnantarkastaja Marika Koponen ja kaksi varatoiminnantarkastajaa Anne Lindeman sekä Marjut Kovalainen.
 
19. § Valitaan yhdistyksen virallinen kokousedustaja
Kennelliiton valtuustossa yhdistyksen ääntä käyttävät Kaija Kelorita varahenkilönään Sari Kähkönen (valittu viimeksi kolmeksi vuodeksi Kennelliton sääntöjen mukaan).
Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus valita Suomen Agilityliitto (SAGI) ry:n kokousedustaja.
Muista mahdollisesti myöhemmin esille tulevista edustustarpeista valtuutettiin hallitus päättämään edustajat tapauskohtaisesti.
 
20. § Hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset
Hallitus esitti jalostustoimikunnan täydentämiseksi eroamisten vuoksi jäseneksi Tanja Paasiota. Varajäseninä jatkavat Kaija Kelorita ja Heidi Rentola.
Ehdotuksia jalostustoimikuntaan jäseneksi saivat Tanja Paasio (24 ääntä), Marja Heikkinen (13 ääntä), Saana Nuotila (13 ääntä) sekä Lea Pirkkalainen (10 ääntä),
Jalostustoimikuntaan valitiin lippuäänestyksellä Tanja Paasio.
 
21.§ Jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset
Todettiin, että jäsenistöltä ei ole tullut esityksiä määräaikaan 31.1.2017 mennessä.
 
22. § Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa vuosikokouspöytäkirja jäsenistön pyynnöstä yhdistyksen kotisivuille.
 
23. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 14.30.
 
Samalla todettiin, että Vuoden Perhoset -kunniakirjat (liite 11) jaetaan kokouksen päättämisen jälkeen.
Samoin kokouksen päättämisen jälkeen jaetaan hallituksen esittämät huomionosoitukset kunniaviirien ja ansiomerkkien osalta.
 
 
Puheenjohtaja
Tuija Ahtikari
 
Sihteeri
Sari Kähkönen
 
Pöytäkirjantarkastajat
Raija Sukuvaara ja Pertti Sukuvaara