Säännöt


1.§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Papillon- och Phalèneföreningen r.f. . Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2.§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n - Finska Kennelklubben r.f. hyväksymänä :
1. ylläpitää ja edistää papillonien ja phalèneiden psyykkistä ja fyysistä  terveyttä sekä mahdollisimman luonnonmukaista lisääntymistä. 2. edistää papillonien ja phalèneiden rotukohtaista jalostusta mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja rotumääritelmää vastaaviksi sekä koirankasvatukselliseen kulttuuriimme hyvin sopeutuviksi. 3. ylläpitää ja edistää jäsenistön koirankasvatuksellista tietoutta sekä edistää jäsenten keskinäistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta papillonien ja phalèneiden kasvatustyössä.

3.§ Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa :

1. Seuraamalla kenneltoiminnan kehittymistä kotimaassa ja ulkomailla.
2. Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä jäsenistön ja yleisön keskuuteen.
3. Ylläpitämällä yhteyksiä jäseniinsä, kennelkeskusjärjestöön ja muihin kennelyhdistyksiin.
4. Tekemällä valistustyötä järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja koiranäyttelyitä sekä julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä.
5. Suorittamalla koirankasvatuksellista selvitystyötä ja jalostusneuvontaa.

Toiminta kattaa koko maan.

4.§ Varainhankinta

Liittymis- ja jäsenmaksujen lisäksi yhdistys hankkii varoja toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahakeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistyksellä on oikeus hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5.§ Jäsenyys:

Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt, että rekisteröidyt yhdistykset.
Henkilöjäseniä ovat ainais-, vuosi-, nuoriso-, perhe- ja kunniajäsenet.
Henkilöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö.
Henkilöjäsen, kunniajäseniä lukuunottamatta, suorittaa liittyessään yhdistyksen liittymismaksun.
Ainaisjäsenet maksavat vuosijäsenmaksun viisitoistakertaisena (x15).
Vuosijäsenet maksavat vuosijäsenmaksun.
Nuorisojäseneksi hyväksytään alle kahdeksantoista (18) vuotias henkilö.
Nuorisojäsen saa jäsenetuutena jäsenlehden. Nuorisojäsen maksaa nuorisojäsenmaksun.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsen perheestä, jonka joku muu perheenjäsen on jo yhdistyksen ainais- tai vuosijäsen, mikäli perhejäseneksi haluavalla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla yhdistyksen jäsenellä. Perhejäsenet maksavat perhejäsenmaksun.
Perhejäsenet eivät saa jäsenetuutena jäsenlehteä.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 3/4 osan äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Kunniajäsen on vapautettu sekäliittymis-, että jäsenmaksusta.
Yhdistyksen jäsenmaksusta on vapautettu yli seitsemänkymmentä (70)-vuotias henkilö, joka on kuulunut yhdistykseen  henkilöjäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään viiden (5) vuoden ajan.

Äänivalta yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun suorittaneilla yli 15 vuotiailla jäsenillä, kunniajäsenillä ja yli seitsemänkymmentä (70) -vuotiailla jäsenmaksusta vapautetuilla henkilöjäsenillä.
Kokouksessa on jokaisella äänivaltaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.
Lisäksi henkilöjäsenellä on oikeus edustaa valtakirjalla poissaolevaa yhdistyksen äänivaltaista henkilöjäsentä.
Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.
Jäsenyhdistyksellä on kokouksessa kolme (3) ääntä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6.§ Jäseneksi hyväksyminen

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Henkilöjäsenet, muut kuin kunniajäsenet, hyväksyy hallitus vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä. Rekisteröidyn yhdistyksen jäseneksi hyväksyminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä.

7.§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen ei ole kuluvan vuoden loppuun mennessä maksanut ao. vuoden jäsenmaksuaan, jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
Jos jäsen erotetaan Suomen Kennelliitto r.y.:stä - Finska Kennelklubben r.f. tai
muusta Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n hyväksymästä yhdistyksestä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

8.§ Hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii sen hallitus ja yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.

9.§. Varsinainen kokous

Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokoukseen.
Kokous on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus .
Kokouskutsu on postitettava kirjeitse tai julkaistava jäsenlehdessä vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.  Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle 31. tammikuuta mennessä

10.§ Vuosikokousasiat:

(yhdistetty entiset pykälät 10 ja 11, ei muita muutoksia)

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
tarkastetaan valtakirjat
valitaan kokoukselle puheenjohtaja
valitaan kokoukselle sihteeri
valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
vahvistetaan äänestysluettelo
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
vahvistetaan kokouksen työjärjestys
käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus
käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja hallintovastuusta käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
käsitellään hallituksen tekemä talousarvioehdotus seuraavalle kalenterivuodelle
vahvistetaan liittymismaksu, vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
vahvistetaan yhdistyksen palkkio- ja matkustussääntö seuraavalle kalenterivuodelle
valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet eronneiden
ja erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ää noudattaen
valitaan jalostustoimikunnan varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 17 §:ää noudattaen
valitaan yhdistykselle tilintarkastaja(1 - 2) ja kaksi (2) varatilintarkastajaa sääntöjen
20 §:ää noudattaen
valitaan yhdistyksen viralliset kokousedustajat niiden järjestöjen tai yhdistysten kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä
käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset
käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle määräaikaan mennessä
käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

11.§ Ylimääräiset kokoukset

Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä on sitä kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiankäsittelyä varten vaatinut.
Kokous on tuolloin kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä  Kokouskutsu on postitettava kirjeitse tai julkaistava jäsenlehdessä vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

12.§ Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanoelin on hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. 
Puheenjohtajan ja varsinaiset sekä varajäsenet valitsee vuosikokous siten, että puheenjohtajan toimikausi kestää toimintavuoden kerrallaan sekä varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määritellään arvalla, tämän jälkeen vuoron mukaan.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikautensa valitaan hänelle jatkaja seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 
Varsinaisen jäsenen toimikausi kestää kaksi (2) vuotta.
Varajäsenet valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

13.§ Hallituksen toimikausi

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

14.§ Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on annettava sekä varsinaisille, että varajäsenille. Varsinainen jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että varajäsen saa tiedon hänen esteestään osallistua kokoukseen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4 ) hallituksen jäsentä on läsnä. Hallitus voi päätösvaltaisena läsnäollessansa kokoontua myös ilman eri kutsua. Kokoontuminen on mahdollista puhelimen tai vastaavan tekniikan välityksellä.

15.§ Hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistuminen hallituksen kokouksiin

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsutaan hallituksen kokouksiin käsiteltäessä jalostukseen liittyviä asioita. Heillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.
Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua henkilöitä kokouksiinsa kuultavaksi.

16.§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä laillisia
päätöksiä ja sen antamia toimintaohjeita noudattaen:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta
2. edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia hyväksytyn
toimintasuunnitelman ja talousarvion edellyttämässä laajuudessa
3. valita yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja - sihteeri ja taloudenhoitaja
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta
4. valita jäsenet jäsenlehden toimituskuntaan
5. valita jäsenet erikoisnäyttelyiden näyttelytoimikuntiin
6. päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta ottaen huomioon sääntöjen 6 § ja 7 § määräykset
7. pitää jäsenluetteloa sekä kantoluetteloa jäsenten suorittamista liittymis- ja jäsenmaksuista
8. päättää jäsenlehden ilmoitushinnoista
9. huolehtia yhdistyksen saatavien perinnästä
10. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
11. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
12. valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksille jalostusta koskevat aloitteet ja muut
yleisille kokouksille kuuluvat asiat
13. huolehtia yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisten kokousten sääntöjen mukaisesta koollekutsumisesta
14. huolehtia tiedotustoiminnasta ja yhteydenpidosta jäseniin ja kenneljärjestöihin;
harjoittaa PR-työtä rodun ja yhdistyksen hyväksi
15. valvoa jalostustoimikunnan ja muiden toimikuntien työtä

17.§ Jalostustoimikunta

Yhdistyksen koirankasvatuksellista selvitys- ja jalostusneuvontatyötä hoitaa yhdistyksen jalostustoimikunta. Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Jalostustoimikunta valitaan vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Toimikunta toimii yhdistyksen kokouksen hyväksymän voimassaolevan jalostusohjesäännön mukaisesti.

18.§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen (YhdL.36§)

19.§ Äänestykset

Ellei näissä säännöissä toisin ole määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen, hallituksen ja jalostustoimikunnan kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli suljettua lippuäänestystä ei erikseen vaadita sekä yksinkertaisellaääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa se kanta johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

20.§ Talouden tarkastaminen

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai yhden (1) auktorisoidun tilintarkastajan sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa vuodeksi kerrallaan. 
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on päätettynä ja allekirjoitettuna hallituksen toimesta ja toimintakertomus mukaan liitettynä esitettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 5. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

21.§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosi-, tai ylimääräisessä kokouksessa edellytyksellä, että muutoksen puolesta on annettu ääniä vähintään 2/3 kokouksen kokonaisäänimäärästä. Sääntömuutosehdotus on kokonaisuudessaan julkaistava asianomaisessa kokouskutsussa.

22.§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kahden (2)
kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöstä purkamisesta on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 kokouksen kokonaisäänimäärästä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen purkamisesta
päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

23.§ Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Muutokset hyväksytty yhdistyksen kokouksessa Jyväskylässä 17.11.2001.