Jalostusohjesääntö

Yleistä jalostusohjesäännöstä

Jalostukseen tulee käyttää FCI:n papillon- ja phalènerotujen rotumääritelmän vaatimukset täyttäviä yksilöitä, jotka ovat perinnöllisistä sairauksista ja vioista vapaita. Jalostusohjesääntö on kasvatuksen tueksi, ja kasvattajien tulee noudattaa tämän ohjesäännön lisäksi myös Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjetta, joista ajantasaisin löytyy Suomen Kenneliiton sivuilta. Muutokset jalostusohjesääntöön käsittelee jalostustoimikunta, joka esittää ne hallitukselle. Hallitus esittää muutokset Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y:n yleiselle kokoukselle.

Jalostustiedustelu

Kirjalliset jalostustiedustelut jalostustoimikunnalle tulee tehdä vähintään yhtä kuukautta ennen nartun juoksuajan alkamista. Tiedusteluun liitetään kopiot nartun sukutaulusta, silmä- ja polvitarkastustuloksista. Jalostustiedustelu lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille.
Jalostustoimikunta nimeää kolme urosta ja perustelee esityksensä, jonka jälkeen nartun omistaja itse päättää, mikä näistä sopii ja ottaa itse yhteyttä uroksen omistajaan riittävän ajoissa. Kasvattajan omat toivomukset uroksesta otetaan huomioon. Kasvattajalla on vapaus itse valita nartulleen uros. Kuitenkin tulisi pyrkiä siihen, että uros täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset. Kasvattaja on itse vastuussa valitsemastaan yhdistelmästä sekä siitä syntyvistä pennuista.

Perinnöllisten sairauksien välttäminen

Jos pentueessa esiintyy mm. seuraavia perinnöllisiä vikoja kuten luxatio patellae (polvilumpion sijoiltaanmeno), silmäsairauksia (esim. PRA, HC, RD), koukkuhäntäisyyttä, ylä- tai alapurentaa, hammaspuutoksia, kivespuutoksia tai luonnevikoja, tulee niistä ilmoittaa jalostustoimikunnalle eikä samaa yhdistelmää tule uusia. Jalostukseen käytettävällä uroksella ja nartulla tulee olla aikaisintaan vuoden ikäisenä tehty ja astutushetkellä voimassa oleva virallinen silmätutkimustulos sekä polvitutkimustulos.

Jalostukseen käytettävältä nartulta edellytetään:

Nartun tulee olla vähintään 18 kk ikäinen ennen ensimmäistä astutusta.
Nartun ensimmäinen astutus suositellaan tehtäväksi ennen 5 vuoden ikää.
Jalostukseen ei suositella käyttää yli 8-vuotiasta narttua. Lisätietoja on Kennelliiton koirarekisteriohjeessa.

Nartulla tulee olla vähintään kaksi kertaa laatuarvostelun erittäin hyvä palkinto kahdelta eri tuomarilta virallisesta näyttelystä. Vaihtoehtoisesti sen tulee olla saanut jalostustarkastuksessa maininta, suositellaan tai suositellaan ehdoin jalostukseen.

Jalostukseen käytettävältä urokselta edellytetään:

Uroksen tulee olla vähintään 12 kk ikäinen käytettäessä sitä ensimmäisen kerran jalostukseen. Uroksen tulee saada vähintään kolme kertaa laatuarvostelun erittäin hyvä kolmelta eri tuomarilta virallisesta näyttelystä. Vaihtoehtoisesti sen tulee saada yksi laatuarvostelu erittäin hyvä näyttelystä ja jalostustarkastuksessa maininta suositellaan tai suositellaan ehdoin jalostukseen.

Sekä urosta että narttua koskevat terveysedellytykset:

Luxatio patellae

Yhdistys suosittelee käyttämään jalostukseen vain tervepolvisia (0/0) koiria. Harkitusti voidaan terveen kanssa yhdistää 0/1 tai 1/0.

PRA

PRA:ta sairastavaa koiraa ei suositella jalostukseen. PRA-geenitestit mahdollistavat harkintaa kantajakoiran käyttämisestä yhdessä terveen kanssa jalostukseen, jotta rodun geeniperimä ei kaventuisi liikaa. Riskiä tulisi tarkastella useammassa sukupolvessa. Kahta kantajaa ei tule yhdistää keskenään. Koira on PRA-kantaja, jos sen jompikumpi vanhempi tai jälkeläinen on diagnosoitu PRA-sairaaksi.

Polvi- ja silmätutkimus tulee tehdä virallisesti eli tunnistusmerkityille koirille ja aikaisintaan yhden vuoden ikäisenä. Silmätutkimus on voimassa kaksi vuotta. Mikäli silmätutkimus tehdään ERG:llä, se voidaan tehdä jo alle vuoden ikäisenä eikä sitä tarvitse uusia.

Otteita jalostuksen tavoiteohjelmasta:

Kasvattajan vastuu: Kasvattajan tulee valita nartulleen vain tavoiteohjelman vaatimukset täyttäviä uroksia. Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaan pennuista.

Uroksen omistajan vastuu: Uroksen omistajan tulee luovuttaa uroksensa astutukseen vain nartulle, joka täyttää tavoiteohjelman vaatimukset.

Geenipohjan säilyttäminen: Geneettisen monipuolisuuden ylläpitämiseksi tulisi suosia vaihtelevia yhdistelmiä.

Jalostukseen käytettävien yksilöitten määrä sekä uroksissa että nartuissa tulisi olla mahdollisimman suuri suosimalla laajasti eri yksilöiden käyttöä hyödyksi jalostuksessa. Sukusiitosasteet tulisi säilyttää alhaisina. Vahvasti sisäsiittoisia yhdistelmiä ei pidetä suotavana. Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulisi olla alle 6,25 % laskettuna viiden sukupolven mukaan.

Luonne: Papillonin ja phalènen tulee olla luonteeltaan tasapainoinen, itsevarma ja eloisa. Niissä ei saa esiintyä arkuutta eikä vihaisuutta. Tavoitteena on yhteiskuntakelpoisen seurakoiran luonne.

Terveysvaatimukset: Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja hyväkuntoinen. Jalostuksessa on vältettävä yhteisten virheiden periyttämistä. Jalostukseen ei saa käyttää perinnöllistä vikaa tai sairautta sairastavaa koiraa.

Näyttelyvaatimukset: Mikäli uros tai narttu on saanut virallisessa näyttelyssä laatuarvostelussa tuloksen ”hylätty”, tulee sen osallistua jalostustarkastukseen ennen kuin sitä voidaan suositella uudelleen jalostukseen.

Piilokiveksisyys: Piilokiveksistä urosta ei saa käyttää jalostukseen. Molemmissa roduissa esiintyy jossain määrin yksi- tai kaksipuoleista piilokiveksisyyttä. Suomen Kennelliiton mukaan piilokiveksisen uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä eikä piilokiveksinen uros saa osallistua näyttelyihin.

Nartun penikointi: Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan narttua saa penikoittaa vain kerran kymmenessä kuukaudessa. Poikkeuslupa anotaan tiheämpään pennutukseen Suomen Kennelliitolta. Rekisteröintimaksu on tällöin oman maksuluokan perusmaksu kaksinkertaisena. Papilloneilla ja phalèneilla esiintyy jonkin verran synnytysvaikeuksia, jotka johtuvat yleensä nartun synnytysteiden ja lantion ahtaudesta sekä hormonitoiminnan häiriöistä. Jalostuksessa annetaan etusija niille yksilöille, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ilman keisarinleikkausta. Mikäli nartulle on tehty keisarinleikkaus kaksi kertaa, ei ole suositeltavaa, että narttua enää käytettäisiin jalostukseen.